Občanské právo

 • V oblasti práva nemovitostí: smlouvy o převodech nemovitostí (kupní, darovací a jiné), zřízení věcných břemen, zástavní smlouvy, návrhy na zápisy práv do katastru nemovitostí a zastupování v řízení před katastrálním úřadem, převod družstevního podílu, řešení podílového spoluvlastnictví, společného jmění manželů
 • Závazkové právo: sepis či připomínkování a úprava smluv všech druhů, zajištění závazků, směnky
 • Procesní právo: žaloby, návrhy a zastupování klientů v řízení před soudy a jínými orgány ve sporném i nesporném řízení, včetně řízení rozhodčího a exekučního
 • Vymáhání pohledávek, ochrana vlastnického práva
 • Rodinné právo: konzultace, dohody o výživném a péči o nezletilé děti, návrhy na určení výživného a řízení před soudy, rozvody, majetkové vypořádání společného jmění manželů, popření a určení otcovství,
 • Zastupování klientů v dědickém řízení, sepis závětí, listin o vydědění a jiných dokumentů dědického práva
 • Pracovní právo: vznik, změny a ukončení pracovního poměru, pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, řešení sporů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, neplatné rozvázání pracovního poměru a související nároky
 • Osobnostní práva
 • Řešení odpovědnosti za škodu, bezdůvodného obohacení a odpovědnosti za vady
 • Právo autorské
 • Poradenství při řešení právní problematiky, zastupování při jednání s protistranou, mimosoudní řešení
 • Poskytnutí advokátní úschovy

Obchodní právo

 • Právo obchodních společností: založení obchodní společnosti, zápisy do obchodního rejstříku, změny v obchodním rejstříku, listiny pro konání valných hromad, převod a rozdělení obchodního podílu
 • Obchodní závazkové vztahy: smluvní dokumentace a poradenství, zajištění závazků, směnky a směnečná řízení
 • Sepis žalob a zastoupení klientů v řízení před soudy
 • Mimosoudní řešení sporů

Trestní právo

 • Trestní oznámení
 • Obhajoba v trestním řízení
 • Alternativní ukončení trestního řízení
 • Uplatňování a vymáhání nároků poškozených
 • Řešení vazební problematiky

Správní právo

 • Zastupování ve všech řízeních před správními orgány
 • Poradenství